Åpenhetsloven - Athene Group

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022, med første frist for rapportering 01.07.2023. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter hvordan Athene Group håndterer Åpenhetsloven.

figur
Kilde: Etisk Handel Norge – Modell: OECD

I henhold til Åpenhetsloven § 3 skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og det er en plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven § 5.  

Selskapet bruker OECDs metodikk og FNs bærekraftmål som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Under følger en gjennomgang av Athene Groups vurderinger og kartlegging. 

Basert på erfaring og kunnskap om leverandører, bransjer og geografi og konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:  

  • Likestilling mellom kjønnene, herunder lik lønn for likt arbeid av lik verdi.
  • Ingen diskriminering uansett grunnlag.
  • Rett til sosial sikkerhet.
  • Rett til foreningsfrihet og å organisere seg.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • Arbeide for å øke mangfoldet. 

Athene Group har en selskapskultur med sterk forankring i menneskerettigheter og vektlegger et godt arbeidsmiljø. Det er nulltoleranse for all type diskriminering og selskapet har et bevisst forhold til påvirkning av miljøet. Selskapet jobber aktivt med løpende medarbeiderundersøkelser for å kartlegge og øke trivsel og gjør løpende HMS vurderinger. Selskapet jobber i stor grad digitalt for å minimere miljøavtrykket. Selskapet gjennomfører årlige risikovurderinger som er presentert styret.

Det er gjort en initiell kartlegging av etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos et utvalg av selskapets leverandører. Utvalget er gjort basert på en vurdering av risiko for brudd på OECD guidelines og FNs bærekraftmål. Kartleggingen vil videre følges opp med leverandør undersøkelser og andre handlinger som vurderes hensiktsmessig ut ifra risikoen som er identifisert. Selskapet bruker primært anerkjente og profesjonelle leverandører i Norge og Norden.

Prosessen er forankret hos nøkkelpersoner i virksomheten og det vil utarbeides en intern policy, egne etiske retningslinjer og gjennomføres opplæring blant ansatte med innkjøpsansvar. Prosessen avventer planlagt styrebehandling.

Åpenhetsloven er diskutert og behandlet i Athene Groups styre per 30 juni 2023.

Roar Wiik Andreassen, Styreleder Athene Group