Det du trenger å vite om feriepenger og ferieavvikling

Når sommeren nærmer seg, er det mange som lurer på hvordan feriepenger og ferieavvikling fungerer. Her gir vi deg en oversikt over de viktigste reglene, rettighetene og pliktene for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Lovbestemt og avtalefestet ferie

Lovbestemt ferie: Ferieloven sikrer alle arbeidstakere i Norge rett til 25 virkedager ferie hvert år. I feriesammenheng tilsvarer seks virkedager normalt én uke, slik at 25 virkedager tilsvarer fire uker og en dag. Denne rettigheten kan ikke reduseres gjennom avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Avtalefestet ferie: I tillegg til lovbestemt ferie kan arbeidsgivere og arbeidstakere avtale flere feriedager. For eksempel kan en arbeidsavtale gi 30 virkedager (fem uker) ferie. Denne ekstra ferien er regulert av tariffavtaler eller virksomhetens interne bestemmelser, og kan i motsetning til lovbestemt ferie utbetales i stedet for å avvikles dersom begge parter er enige.

Ekstra ferie for ansatte over 60 år
Ansatte som fyller 60 år i løpet av året, har rett til en ekstra ferieuke. Arbeidsgiver må sørge for at disse ansatte får minst 25 virkedager ferie, pluss seks virkedager ekstraferie. Den ekstra uken kan ansatte selv bestemme når de skal avvikle, men arbeidsgiver må få beskjed minst to uker i forveien.

Rettigheter og plikter ved ferie

Generelle rettigheter og plikter: Alle ansatte har rett og plikt til å ta full ferie hvert år. Arbeidsgiver må tilrettelegge for ferieavvikling, og ansatte som begynner i jobben etter 30. september har rett til seks virkedager ferie det første året.

Unntak ved manglende feriepenger: Hvis ansatte ikke har opptjent nok feriepenger til å dekke lønnsbortfallet, kan de velge å ikke ta ferie. Dette gjelder for eksempel nyansatte som kommer rett fra skolebenken eller fra utlandet.

Sykemelding og ferie: Arbeidstakere som er 100 % sykmeldt eller i foreldrepermisjon trenger ikke avvikle ferie. Disse feriedagene overføres til neste år. Ved delvis sykmelding må ferien avvikles som normalt.

Bestemmelse og endring av ferietidspunkt

Fastsettelse av ferie: Arbeidsgiver godkjenner når ferien tas, men ferieloven gir ansatte rettigheter til når ferien skal avvikles. Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september hvor ansatte kan kreve tre ukers sammenhengende ferie. Restferien (en uke og en dag) kan også kreves sammenhengende. Arbeidstakere har rett til å få beskjed om ferietidspunktet minst to måneder i forveien, med mindre særlige forhold hindrer dette.

Endring av fastsatt ferie: Arbeidsgiver kan kun endre fastsatt ferie uten samtykke hvis uforutsette hendelser skaper vesentlige driftsproblemer og det er umulig å finne en vikar. I slike tilfeller skal arbeidsgiver diskutere endringene med den ansatte, som kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter.

Overføring av ferie som ikke er avviklet
Inntil 12 virkedager kan overføres til neste år ved skriftlig avtale. Uavviklet ferie skal overføres, ikke slettes, og lovfestet ferie kan ikke utbetales som lønn. Det er viktig at feriedager overføres realistisk slik at de kan avvikles det påfølgende året.

Utbetaling og beregning av feriepenger

Utbetaling: Feriepengene utbetales vanligvis siste lønningsdag før ferien, eller samlet i juni. De er trekkfrie ved utbetaling, men skattepliktige.

Opptjening: Feriepenger beregnes av lønn opptjent året før. For lovbestemt ferie er satsen 10,2 %, mens den for avtalefestet ferie er 12 %. Ansatte over 60 år får et tillegg på 2,3 %.

Beregning: Feriepenger beregnes av alle kontante lønnsytelser som fastlønn, timelønn, overtid og provisjon. Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser inngår ikke i grunnlaget. Feriepenger er skattepliktige, men trekkes ikke ved utbetaling fordi skattekortet beregner høyere forskuddstrekk i 10,5 måneder. Dette unntaket gjelder ikke for ansatte med kildeskattekort, som trekkes skatt året rundt.

Feriedager ved avslutning av arbeidsforhold
Når en ansatt slutter, kan de ikke få feriedager utbetalt som lønn. Men de kan få utbetalt lønn for uavviklede feriedager dersom feriepenger allerede er trukket tidligere i året. Eksempelvis hvis en ansatt slutter 31. august og har blitt trukket for fem uker ferie, men bare har avviklet tre uker, vil de få utbetalt lønn for de resterende to ukene.

For mer informasjon om ferieregler, kan du kontakte vår HR-avdeling.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
Amanda is a marketer at Athene, holding a master’s degree in Strategic Marketing Management from BI Norwegian Business School and based in Oslo. Her diverse background includes creative roles within the event and cultural sectors, complemented by specialization in economic and data analysis, and marketing strategy development.

Hold deg informert