Egenmelding og Sykefravær: Regelverk og Praksis

Økt bekymring for smittsomme sykdommer har satt egenmeldinger og sykefravær i fokus, spesielt med tanke på influensasesongen og pågående pandemi. Som ansatt kan du i egenmeldingen selv melde fra til jobb om sykefravær og da få rett til sykepenger.  

Arbeidsgivere står overfor en utfordring med økt etterspørsel etter egenmeldinger samtidig som arbeidsplassens effektivitet må opprettholdes. Denne dynamikken gjør håndteringen av sykefravær stadig mer kompleks, og faktorer som tydelig kommunikasjon, fleksibilitet og rettferdig praksis blir essensielle.

Egenmeldingens formål og begrensninger
Egenmelding gir arbeidstakere muligheten til å melde arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av egen sykdom uten å måtte levere en sykemelding. Egenmelding kan benyttes for inntil tre kalenderdager om gangen, enten samlet eller enkeltvis, i løpet av arbeidsgiverperioden. Lørdager, søndager og helligdager inkluderes ved beregning av kalenderdager.

Etter 3 dager med egenmeldt sykefravær må arbeidstaker være arbeidsfør i 16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes på nytt. Dersom arbeidstaker fortsatt er syk etter å ha brukt 3 egenmeldingsdager, må de påfølgende dagene av sykefraværet dokumenteres med sykemelding fra lege.

Retten til å benytte egenmelding
For å få rett til å benytte egenmelding må arbeidstaker ha vært ansatt i minst to måneder hos samme arbeidsgiver. Ved avbrudd over to uker må retten opptjenes på nytt. Unntak gjelder ved spesifikke situasjoner som bedriftspermittering, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, sykt barn eller militærtjeneste.

Antall egenmeldinger og arbeidsgiverens rolle
Loven tillater kun 4 egenmeldingstilfeller i løpet av rullerende 12 måneder. Arbeidsgivere har frihet til å godkjenne flere dager innenfor arbeidsgiverperioden, forutsatt at de klargjør virksomhetens regler og sikrer likebehandling av alle ansatte.

Fratakelse av retten til egenmelding
Arbeidsgiver kan frata retten ved minst fire egenmeldte fravær i løpet av 12 måneder. Ved mistanke om misbruk kan arbeidsgiver også frata retten, uavhengig av tillatte egenmeldingstilfeller.

Oppfølging ved mistanke om misbruk 
Ved mistanke om misbruk skal arbeidsgiver gi varsel og gi arbeidstaker anledning til å uttale seg. Fratakelse av retten må vurderes på nytt etter 6 måneder.

Egenmelding er essensiell i sykefraværsprosessen, og korrekt håndtering er avgjørende for både ansatte og arbeidsgivere. I disse usikre tider er det kritisk for arbeidsgivere å være fleksible, forståelsesfulle og godt informerte om regelverket, spesielt med tanke på utfordringene knyttet til influensasesongen. For de siste oppdateringene og bistand, ta kontakt

Har du noen spørsmål?
Contact us
Amanda jobber som Markedsfører i Athene og har mastergrad i Strategic Marketing Management fra BI. Hun holder til i Oslo og har tidligere erfaring innen kreativt arbeid i ulike event- og kulturbransjer.

Hold deg informert