Ekstrabeskatning ved lån fra personlig skattyter til selskap

Dersom en person gir et lån til et selskap, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerentene utover et visst nivå. Det er ingen betingelse at personen har eierinteresser i selskapet.

For å komme fram til ekstrabeskatningen skal rentene reduseres med skattesatsen på alminnelig inntekt og et skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget fastsettes ut fra lånesaldo ved månedens begynnelse og en skjermingsrente.

Långiver (personen) skal føre opp både de påløpte rentene og beløpet som skal ekstrabeskattes i sin skattemelding. Selskapet har foreløpig ikke plikt til å innrapportere opplysningene uoppfordret til skatteetaten.

Last ned mal for låneavtale

Generelt

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå. Med unntak av renter av bankinnskudd, renter på lån som er knyttet til mengdegjeldsbrev, samt renter på spareinnskudd i samvirkeforetak, gjelder bestemmelsen alle lån som en personlig skattyter yter et aksjeselskap, allmennaksjeselskap, likestilt selskap etter Skatteloven § 10-1, samt til selskap med deltakerfastsetting.

Det er ingen betingelse at den personlige skattyteren har eierinteresser i selskapet som lånet ytes til. Imidlertid er det bare personlige skattytere som er skattemessig bosatt i Norge som omfattes av ekstrabeskatningen.

Renteinntektene på lån som omfattes av bestemmelsen skal etter de vanlige reglene tas med som alminnelig inntekt og beskattes med 22 % for 2021 (for 2020: det samme) . I tillegg skal renteinntektene ut over et fastsatt skjermingsfradrag beskattes en gang til som alminnelig inntekt. Inntekten som skal ekstrabeskattes settes i utgangspunktet til faktisk påløpte renter. De påløpte rentene skal imidlertid først reduseres med et beløp tilsvarende skattesatsen for alminnelig inntekt ( 22 % for 2021 (for 2020: det samme) ) på disse rentene. Deretter skal det gjøres fradrag for den delen av renteinntekten som skal skjermes for ekstrabeskatning (skjermingsfradraget).

Fra og med inntektsåret 2021 skal inntekt som skal ekstrabeskattes oppjusteres med 1,44.

 

Beregning av beløp som skal ekstrabeskattes

Ved beregning av skjermingsfradraget skal samme fremgangsmåte som ved beregning av fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold benyttes. Har den personlige skattyteren flere utlån til samme selskap, skal lånene sees under ett uten hensyn til om lånet er forhøyd eller nedbetalt i løpet av måneden. Ved utlån til flere selskaper skal det skje en separat beregning av ekstrabeskatningen for hvert enkelt selskap.

Skjermingsfradraget beregnes den siste datoen i hver kalendermåned med slik beregning, men på grunnlag av lånesaldo den første i samme måned. Avdrag som er betalt i løpet av måneden får dermed virkning først fra neste måned. Hvis lånet er tatt opp i løpet av måneden, beregnes skjermingsfradraget på grunnlag av lånesaldoen ved opptaket. Ved flere låneopptak av samme selskap samme måned, brukes lånesaldoen ved siste låneopptak. Dette gjelder uansett om det er et nytt lån eller økning av et allerede eksisterende lån.

For å komme frem til det månedlige skjermingsfradraget skal lånesaldoen multipliseres med skjermingsrenten som fastsettes av Finansdepartementet annenhver måned, og divideres med 12.

Det fremgår også av Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kap. 5.6.4.4 at det bare vil være nødvendig å beregne skjermingsfradrag i måneder der den effektive lånerenten på lånet er høyere enn skjermingsrenten. En slik begrensning vil innebære en administrativ forenkling. Samtidig vil det kunne åpne for at skattyter og selskap tilpasser seg den gjeldende skjermingsrenten.

Beregning for den enkelte måned:

Faktisk påløpte renter i kalendermåneden

- skatt av faktisk påløpte renter ( 22 % for 2021 (for 2020: det samme) )

= Faktisk påløpte renter etter skatt

- skjermingsfradrag = lånets saldo ved månedens begynnelse * (skjermingsrente /12)

= Inntekt som skal ekstrabeskattes ( 22 % for 2021 (for 2020: det samme) )

Fra og med inntektsåret 2021 skal inntekt som skal ekstrabeskattes oppjusteres med 1,44.

Skjermingsrente - satser

Skjermingsrenten er fastsatt til:

2020 2021
1,4 % fra 01.01 - 30.04.2020 0,4 % fra 01.01 - 28.02.2021
0,4 % fra 01.05 - 31.12.2020  

Eksempel

Eksempel med skjermingsrente for januar 2021:

Låneopptak den 1. i måneden: 500 000
Avtalt rente på lånet: 3 %

 

Påløpte renter 500 000 * 3 % * 1/12 = 1 250
- Skatt 1 250 * 22 % = 275
Påløpte renter etter skatt   975
- skjermingsfradrag 500 000 * 0,4 % * 1/12 = 167
Inntekt som skal ekstrabeskattes   808

 

Selskapets opplysningsplikt

Ifølge Skatteforvaltningsloven § 7-4 plikter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, likestilt selskap etter Skatteloven § 10-1 samt selskap med deltakerfastsetting, å gi opplysninger om gjeld og rentebetalinger til personlig skattyter. Opplysningene spesifiseres slik at lånesaldo ved inngangen til hver kalendermåned fremgår.

Skattedirektoratet har bestemt at selskapene foreløpig ikke skal gi slike opplysninger ukrevd til likningsmyndighetene. Dette fremgår av Skatte-ABC 2020/21 Renteinntekter pkt. 4.4.

 

Skattyterens opplysningsplikt

Selv om selskapet ikke har plikt til å innberette opplysninger om slike lån, har skattyteren plikt til å føre opp både opptjente renter og renter som skal ekstrabeskattes i sin skattemelding.

Det foreligge en hjelpeberegning til skattemeldingen for beregningen av rentene til ekstrabeskatning dersom skattyter leverer skattemeldingen elektronisk. Skatteetaten har laget et hjelpeskjema (RF-1070) for beregning av renteinntektene. Dette finner du her: http://www.skatteetaten.no/Skjemaer.

Kilde: Sticos

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert