Fradrag for investeringer i gründerselskaper

Visste du at det er mulig å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt investerer i et oppstartselskap? Det er nesten ikke til å tro, du kan faktisk få skattefradrag for å investere penger i et annet selskap. I tillegg har det i forbindelse med Covid-19 kommet en tiltakspakke som gjør dette enda mer gunstig og lettere å få fradraget. Lese denne artikkelen eller kontakt oss om du har spørsmål om gründerfradrag.

Nedre og øvre grense for fradraget
Du som privatperson (personlig skattyter) kan få fradrag med inntil kr 1 000 000 (kr 500 000 for 2019) for aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse av eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Du beholder inngangsverdien på aksjene selv om du får fradraget. Det betyr at det ikke blir en stor skattefelle dersom du skulle selge aksjene. Aksjeinnskuddet for den personlige aksjonæren i det enkelte selskapet må være på minst kr 30 000 for at det kan gis inntektsfradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt  5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag. Selskapet kan selvsagt motta ytterligere investeringer, men maksimalt "gi" 5 millioner i fradrag til sine investorer. Denne grensen var i 2019 på 1,5 millioner, men dette er for 2020 og 2021 økt til 5 millioner kroner. For selskaper som henter penger gir dette en god mulighet til å tiltrekke seg flere og større investorer da investeringene gir fradrag på investorens personlige skattemelding. Et oppstartsselskap kan i 2020 og 2021 fordele 5 millioner i fradrag på investorer som investerer i disse årene. Fradrag gis ikke hvor kapitalforhøyelse skjer ved økning av aksjenes pålydende.

Dersom innskuddet gjøres fra et mellomliggende selskap (for eksempel et holdingselskap), skal fradraget fordeles forholdsmessig på de personlige aksjonærene ut fra deres eierandel. Hver enkelt personlig aksjonær kan få fradrag med inntil kr 1 000 000. Dersom et mellomliggende selskap bestående av to aksjonærer gjør et innskudd på kr 2 500 000, vil hver enkelt aksjonær kunne få fradrag på kr 1 000 000.

Den øvrige grensen for aksjonæren gjelder for den samlede summen av alle innskudd som er gitt i inntektsåret. Er det gitt til flere selskaper skal disse slås sammen. Den øvrige grensen for selskapet gjelder den samlede summen av alle innskudd de har mottatt i inntektsåret. Er det mottatt innskudd fra flere aksjonærer, må disse slås sammen.

Se tabellene under for å se grensene som gjelder for de ulike inntektsårene:

Grunderfradrag-1


Krav til selskapet mottar investeringen
Mottaker av aksjeinnskuddet (selskapet du investerer i for å motta gründerfradraget) må i utgangspunktet være et norsk aksjeselskap. Bestemmelsene gjelder imidlertid tilsvarende for aksjeinnskudd i utenlandsk selskap som tilsvarer aksjeselskap under forutsetning av selskapet er hjemmehørende i et land innenfor EØS og er skattepliktig til Norge.

Her er noen krav til selskapet du skal investere i:

 • Selskapet kan ikke være notert på børs
 • Det året kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret kan ikke selskapet være eldre enn seks år inklusiv stiftelsesåret
 • Ved utgangen av året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret:
  • selskapets gjennomsnittlige antall ansatte må utgjøre mindre enn 25 årsverk
  • både selskapets samlede driftsinntekter og balansesum må være lavere enn 40 millioner kroner
  • ett eller flere offentlige organer kan ikke alene eller sammen kontrollere mer enn 24 % av kapital- eller stemmerettsandelen i selskapet
 • Selskapet må ha en årlig lønnskostnad som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst kr 400 000. Vilkåret må være oppfylt ved utgangen av det året selskapet eller forhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, evt. det etterfølgende år
 • Selskapet må hovedsakelig drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • Det kan være øvrige bestemmelser, vi anbefaler at du tar kontakt med oss for å avklare dette.


Krav til investoren
Fradragsretten gjelder bare personlige skattytere. Det gis ikke fradrag til upersonlige aksjonærer (f.eks. aksjeselskaper) eller selskaper med deltakerfastsetting. Du kan likevel få fradrag igjennom holdingselskapet ditt, det er ikke selskapet som får fradraget, men du som personlig skatteyter. Dette kan kanskje være litt vrient, så spør oss gjerne dersom du ønsker bistand. Det er ikke fradragsrett dersom det er mer enn ett selskap mellom den personlige skattyteren og oppstartsselskapet.

Det gis ikke fradrag for aksjeinnskudd dersom skattyter eller skattyters nærstående. Nærstående er et vanlig begrep i regnskapsverden, hvordan definerer vi nærstående?

 • er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern på tidspunktet for aksjeinnskuddet
 • har vært aksjonær, ansatt eller eier i tidligere selskap eller annet selskap i samme konsern dersom selskapet er stiftet i forbindelse med fusjon, fisjon eller skattefri omdanning, eller
 • blir ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern i løpet av de tre første kalenderår etter utløpet av det kalenderåret aksjeselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 • dersom det et aksjeselskap som foretar investeringen, er det et vilkår at det aksjeselskapet som foretar investeringen ikke er eller har vært aksjonær i oppstartselskapet eller et annet selskap i samme konsern.

Styremedlemmer regnes ikke som ansatt i forhold til disse reglene

På grunn av Covid-19 er det satt opp noen særregler du kan benytte deg av i 2020 og i 2021. Begrensningene for ansatte eller ansattes nærstående (punkt 1-3 ovenfor) gjelder ikke dersom aksjeinnskuddet gjøres og registreres i 2020 eller 2021. For disse årene kan også ansatte i selskapet motta fradrag. Med disse nye reglene kan man i noen tilfeller få fradrag for stiftelse/investering i eget selskap, men her må hvert enkelttilfelle vurderes.

 

NB! Tiltakspakke for inntektsårene 2020 og 2021
 • Beløpsgrensen heves til 1 million kroner per investor
 • Grensen for aksjeinnskudd i oppstartselskap økes til 5 millioner kroner
 • Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående

 

Andre krav til investor

 • Eiertid: Aksjene må beholdes i minimum tre kalenderår etter utløpet av det året kapitalforhøyelsen registreres.
 • Utbytte: Du eller nærstående kan ikke få utbytte i minst tre kalenderår etter utløpet av året kapitalforhøyelsen ble registrert. Lån til aksjonær anses som utbytte så du kan heller ikke motta lån fra selskapet i disse tre årene.

Aksjekapitalforhøyelsen må skje i forbindelse med at selskapet har tatt sikte på å innhente kapital gjennom skatteinsentivordningen.
Skatte-ABC 2020/21

Det burde dokumenteres i styre- og generalforsamlingsprotokoll at selskapet tar sikte på å hente inn penger igjennom skatteinsentivordningen.


Rapportering
Feil vurderinger eller feilrapportering kan få store skattemessige konsekvenser. Er du usikker på hvordan gründerfradraget skal rapporteres kan du gjerne kontakte oss. Fradraget skal rapporteres av selskapet som har mottatt investeringen. For oppstartselskapet rapporteres dette i post 9 og 23 i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) med hendelsestype Stiftelse/nyemisjon med inntektsfradrag". Dersom ikke alle investorer kan få fradraget må de som ikke får fradraget registreres med en annen hendelsestype. Sendes Aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten innen fristen den 31. januar etter inntektsåret, blir fradraget forhåndsutfylt på post 3.3.14 i skattemeldingen til den personlige skattyteren.

Dersom man investerer igjennom et akseselskap må også dette aksjeselskapet rapportere investeringen i sin AR-oppgave. Holdingselskapet skal rapportere innskuddet på de personlige aksjonærene i post 23 med transaksjonstype "Fradrag for investering i oppstartsselskap". Blant annet skal "Avgivers organisasjonsnummer" oppgis. Med avgivers organisasjonsnummer menes oppstartsselskapet som holdingselskapet har investert i.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert