Når har virksomheten plikt til å levere a-melding?

A-meldingen er noe de fleste kjenner til, men mange lurer på når en virksomhet har plikt til å levere a-melding, hvordan dette skal sendes inn og hva de plikter å rapportere.

Har du ansatte?
Har du ansatte, skal du levere a-melding hver måned så lenge arbeidsforholdet ikke er avsluttet.

Selv om det ikke er lønns-utbetaling eller andre ytelser i perioden, må du levere a-melding. Det er fordi a-meldingen er en månedlig statusrapportering av arbeidsforholdene, og alle arbeids­forhold skal gjennom a-meldingen være registrert i Aa-registeret.

Også permisjoner og permitteringer skal meldes inn hver måned så lenge permisjonen eller permitteringen varer.

Om en person er ansatt i et selskap uten å få eller ta ut lønn, skal dette ansattforholdet like-vel rapporteres inn så lenge det gjelder. Noen har som praksis å betale ut lønn i slutten av året. Da skal lønna rapporteres for den måneden den utbetales, men ansattforholdet må altså rappor- teres inn alle måneder.

Dersom man ikke har noen registrert i Aa-registeret fra før, og ingen har noe ansettelsesforhold eller skal ha utbetalinger/ytelser i virksomheten, er det ikke nød-vendig å sende a-melding.

Enkeltpersonforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

Når avsluttes et arbeidsforhold?
Her er det realiteten som avgjør. Sluttdato for et arbeidsforhold i a-meldingen er dato for når arbeidsforholdet i en virksomhet formelt opphører. Det vil si sluttdatoen som står i arbeids- avtalen eller som man blir enige om, den datoen arbeids-plikten opphører.

Regelen om at arbeidstakere skal meldes med opphør når gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i et sammenhengende tidsrom på minst to uker er lavere enn 4 timer per uke, er fjernet ved innføringen av a-ordningen 1. januar 2015.

Er arbeidet sesongpreget, eller du har arbeidstakere som jobber til og fra, kan du melde arbeids-forholdet opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder du inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold.

Lever a-melding hvis du betaler ut lønn eller gir ytelser
Har du en lønnsutbetaling eller andre utbetalinger/ytelser som må rapporteres i a-meldingen, skal du levere a-melding for perioden.

Elektronisk kommunikasjon, fri bil og lignende er eksempler på ytelser som skal meldes inn i a-meldingen månedlig, selv om det ikke utbetales vanlig lønn.

Dette er ytelser som gis gjennom hele året, altså hver måned, og dermed skal de innrapporteres hver måned.

Utbetaling til personer som ikke er ansatt
Ved utbetaling av for eksempel styrehonorar, honorar til frilansere eller andre oppdrags-takere som ikke er selvstendig næringsdrivende, skal ut-betalingen innrapporteres for den måneden den utbetales. I disse tilfellene bruker man arbeids-forholdstypen “Frilanser, oppdragstaker, honorar personer”, som ikke medfører at arbeids-forholdet registreres i Aa-regis­teret. Dermed trenger man bare rapportere for disse i de måned­ene det skjer en utbetaling.

Les mer om a-ordningen på altinn.no/a-ordningen

Har du spørsmål om lønn eller A-melding?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert