Ny lov om rett til heltid

Regjeringen ved arbeids- og inkluderingsdepartementet la i januar frem et forslag for å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltids norm i arbeidsmiljøloven. Forslaget inkluderer krav om dokumentasjon ved ansettelse i deltidsstillinger. Høringen er satt til 19. april 2022.

Forslaget som er sendt på høring går ut på endringer i arbeidsmiljøloven § 14-3 og innføring av ny bestemmelse i § 14-1 b. Endringene skal sikre arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

Dette går forslaget ut på
Dersom forslaget går gjennom skal det som hovedregel ansettes i heltidsstilling, samtidig som deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter fremfor ekstern ansettelse og innleie av arbeidskraft.

Forslaget innebærer også å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak for å sikre at dokumentasjons- og drøfting kravet gjennomføres ved ansettelse i deltidsstillinger. Som er ment for å bevisstgjøre arbeidsgiver på bruken av deltid og bidra til at heltid skal etterstrebes.

Det foreslås også en presisering i loven at arbeidsgiver skal ha plikt til å dokumentere behovet for deltidsstilling før arbeidsgiver kommer til en beslutning om en slik ansettelse. Dokumentasjonskravet vil da gjelde uavhengig av om stillingen utlyses eller ikke.

Rettighetene til deltidsansatte
Arbeidsmiljøloven som den er per dags dato inneholder flere bestemmelser som gir deltidsansatte rettigheter til økt stilling. Dette gjelder fortrinnsrett til økt stillingsprosent før en ekstern ansettelse og rett til stilling tilsvarende det faktiske arbeidets tid.

Det er en rekke kriterier som må være oppfylt for at den deltidsansatte kan få innfridd kravet sitt. Samt skal også bruken av deltidsstillinger drøftes med de tillitsvalgte minst en gang per år. Derfor presiseres det også at forslagene skal fungere som et supplement, og skal ikke begrense rettighetene etter gjeldende bestemmelser.

Muligheter og utfordringer for arbeidsgiver
Deltidsstillinger kan brukes for å dekke et behov for bemanning til ulike tider av døgnet og uken. Spesielt i yrker hvor arbeidet utføres utover den normale dagarbeidstiden, altså kveld, natt og i helger.

Samtidig fungerer deltidsansatte som en arbeidskraftreserve når behovet oppstår. Med flere ansatte i heltidsstillinger er det færre som kan ta på seg ekstravakter uten at overtidsarbeid utløses.

Rekruttering av nye ansatte til stillinger med arbeidstid på ubekvemme tidspunkter er også med på å opprettholde behovet for deltidsstillinger grunnet arbeidstakeres krav om begrensninger i forhold til helgearbeid.

Et stort omfang av deltidsstillinger kan ha negativ påvirkning på arbeidsmiljøet, og ikke minst for kvaliteten og kontinuiteten i arbeidet.

– Heltidskultur er viktig både for at arbeidsfolk skal ha en lønn å leve av og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Deltidsarbeid innebærer mindre arbeidskraft og dårligere inntektsgrunnlag. Heltidsstillinger er viktig for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Are er partner og en av gründerne av Athene Group. Han er utdannet siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og er autorisert regnskapsfører. Are har erfaring fra å starte flere selskaper, vært daglig leder i flere selskaper og jobbet som økonomisjef. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert