Ting å tenke på før årsskiftet: Kvalifiserer din egenkapital for offentlige tilskuddsordninger?

For å kvalifisere for tilskudd fra Skattefunn, Innovasjon Norge eller andre offentlige tilskuddsordninger må alltid flere vilkår være oppfylt. Det er imidlertid ett krav som går igjen i de fleste ordningene, og det er at selskapet må ha en så god egenkapital at man ikke havner i kategorien «foretak i vanskeligheter».

Hva betyr kategorien «foretak i vanskeligheter?»
Bestemmelsen om «foretak i vanskeligheter» kommer fra EU-regelverket, og gjelder for selskaper som er 3 år eller eldre (regnet fra stiftelsesdatoen). Regelen innebærer at ikke mer enn halvparten av egenkapitalen kan være tapt. Vanligvis er det egenkapitalen ved forrige årsskifte som legges til grunn, og hvis det er flere selskaper i konsern, så er det gruppens samlede egenkapital som vurderes.

Regneteknisk er det sum egenkapital i regnskapet som måles opp mot kontoene for aksjekapital og overkurs. Hvis et selskap f.eks. har 30 000 kr i aksjekapital, 70 000 kr i overkurs, og 40 000 kr i udekket tap, vil det ha en netto egenkapital på 30 000 + 70 000 - 40 000 = 60 000 kr. I dette tilfellet vil 60 000 / (30 000 + 70 000) = 60% av egenkapitalen være intakt, og selskapet er dermed over grensen på 50% og defineres følgelig ikke som «foretak i vanskeligheter».

Få full oversikt over egenkapital og regnskapet
Siden det begynner å nærme seg slutten av året, kan det være lurt å se på hvordan egenkapitalen ser ut i øyeblikket, og gjøre seg opp en formening om hvordan den vil være ved utgangen av året. Da er det viktig at regnskapet er godt avstemt og periodisert, og at alle inntekter og utgifter er fanget opp. Likeså at eventuelle aktiveringer og avskrivninger er tatt hensyn til.

Hva om den samlede egenkapitalen er negativ?
Skulle det vise seg at den samlede egenkapitalen etter dette er negativ, må det vanligvis tilføres mer egenkapital i selskapet gjennom en kapitalforhøyelse. Dette kan eksempelvis være ved at eierne skyter inn mer egenkapital selv, eller at de får med seg flere/nye eiere i selskapet.

Det er også mulig å konvertere penger som eierne har lånt inn til selskapet, til egenkapital. I alle tilfeller må slike kapitalforhøyelser behandles formelt av både styret og generalforsamlingen, og endringen må meldes til Foretaksregisteret – fortrinnsvis i god tid før årsskiftet.

Kontroller beløpene på egenkapitalkontoene
Skulle egenkapitalen være positiv, men under terskelverdien på 50%, kan det for det første være lurt å sjekke om beløpene som er ført på de ulike egenkapitalkontoene faktisk er korrekt plassert. Videre må det vurderes om selskapet gjennom årsoppgjørsdisponeringene kan utligne (deler av) udekket tap mot overkurs, slik at beregningen av «foretak i vanskeligheter» slår ut på en mer positiv måte.

Optimalisering av egenkapitalen i konsernsituasjoner
Hvis selskapet er i en konsernsituasjon, kan man også se på muligheten for å overføre overskudd eller egenkapital mellom konsernselskapene for å optimalisere egenkapitalsituasjonen. Dette kan eksempelvis være ved å benytte seg av konsernbidrag.


Er du i en situasjon hvor du skal søke tilskudd neste år og er usikker på om egenkapitalen er på plass, tar vi gjerne en rask gjennomgang for å vurdere situasjonen og diskutere mulige tiltak. Ta kontakt i god tid, så hjelper vi i Athene deg med å få egenkapitalen på plass før årsskiftet.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
André er leder for forretningsutvikling og rådgivning i Athene Group. Han er siviløkonom fra NHH og statsautorisert regnskapsfører. André har erfaring fra konsulentbransjen, har jobbet som CFO/økonomisjef, sittet i mange styrer, og har også etablert og ledet eget regnskapsbyrå. Han brenner for å hjelpe bedrifter gjennom forbedringsprosesser.

Hold deg informert