Forbered bedriften din på nye regler om verneombud i 2024!

Fra og med 1. januar 2024 må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha minst ett verneombud. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og bistå arbeidsgiver i forebyggende HMS på arbeidsplassen. 

Her er noen nøkkelpunkter du bør være oppmerksom på for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass fra 2024:

Lovregulert verneombud
I henhold til arbeidsmiljøloven er rollen som verneombud nøye regulert, og verneombudet er juridisk forpliktet til å samarbeide tett med arbeidsgiveren. Dette samarbeidet har som mål å aktivt bidra til et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Dette betyr at verneombudet opererer innenfor tydelige juridiske rammer og har en rettslig forpliktelse til å bidra til å forme og opprettholde et arbeidsmiljø som oppfyller lovens krav.
 
Verneombudets plikt
Dersom verneombudet observerer eller blir gjort oppmerksom på kritikkverdige arbeidsmiljøforhold, påligger det vedkommende en direkte plikt til å melde ifra til arbeidsgiver.

Verneombudet skal formidle bekymringene og gi arbeidsgiveren en mulighet til å korrigere og forbedre forholdene innen en tidsramme som anses som rimelig. Det er verneombudet selv som må vurdere hva som er en passende tidsperiode i hvert spesifikt tilfelle. 
 
Valg av verneombud
Valget av verneombud kan skje ved flertallsvalg blant de ansatte. Det er viktig at valget skjer på en demokratisk måte og at alle ansatte har mulighet til å delta i valget. Ansatte deltar aktivt ved å stemme på kandidater, og de som oppnår flertall blir valgt som verneombud. En slik beslutningsprosess gir alle ansatte muligheten til å påvirke valget. 

Videre vil tydelige retningslinjer sikre en rettferdig og transparent utvelgelse. Denne prosessen oppmuntrer til aktiv deltakelse og vil kunne styrke tilliten blant ansatte i valget av verneombud.

Varighet og gjenvalg
Verneombudet velges for en toårsperiode og kan bli gjenvalgt for ytterligere perioder, med mindre spesifikke grunner tilsier behov for utskiftning. Arbeidsledere kan nomineres som verneombud, men dette frarådes på grunn av potensialet for konflikt mellom rollen som verneombud og rollen som arbeidsleder.

Tiltak ved fravær av frivillige verneombud
Det anbefales å ikke velge et uvillig verneombud. Hvis ingen ønsker å påta seg vervet som verneombud, kan det være lurt med en årsaksanalyse, for å forstå årsakene til manglende interesse. 

Videre kan man gjøre en attraktivitetsforbedring, ved å identifisere måter å gjøre verneombuds vervet mer attraktivt på. Dette kan inkludere tydelig kommunikasjon om rollens betydning og fordeler for både individet og fellesskapet. 

Dersom det fortsatt ikke er noen som ønsker å påta seg vervet, kan det være nødvendig å søke hjelp fra lokale fagforeninger eller andre eksterne ressurser for å finne en løsning. 

Verneombudets oppgaver
Verneombudet spiller en sentral rolle i å sikre et trygt arbeidsmiljø ved å identifisere risikofaktorer og foreslå konkrete tiltak. Dette innebærer inspeksjon av arbeidsforhold, utvikling av sikkerhetstiltak, og tett dialog med arbeidskolleger. 

Før beslutninger presenteres for arbeidsgiveren, rådfører verneombudet seg med de ansatte for å sikre støtte og grundighet i tiltakene. Samlet sett fokuserer verneombudet på aktivt vernearbeid for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidsgivers rolle
Arbeidsgiveren har ansvaret for at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får den tiden som nødvendig for å utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte. 

Arbeidsgiveren skal også holde verneombudet orientert om arbeidsmiljøsituasjonen i virksomheten, og samarbeide med verneombudet for å avdekke risikoforhold og finne tiltak som sikrer at arbeidet ikke går utover arbeidstakernes liv og helse. Arbeidsgiveren skal også rette opp i kritikkverdige arbeidsmiljøforhold som verneombudet varsler om. 

Arbeidstakers rolle
Arbeidstakere kan påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø gjennom verneombudet ved å gi verneombudet informasjon om forhold som kan utsette arbeidstakerne for fare eller ulykker på jobb.

Arbeidstakerne kan også gi tilbakemelding til verneombudet om arbeidsmiljøforholdene og eventuelle risikoforhold på arbeidsplassen. Verneombudet skal representere arbeidstakerne i det forebyggende HMS-arbeidet og sørge for at arbeidsgiveren følger arbeidsmiljøregelverket. 
 
Endringer i ansvar og oppgaver fra 2024
Verneombudets ansvar utvides til å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Det presiseres også at verneombudets oppgaver inkluderer arbeidstakernes psykososiale miljø, noe som tydeliggjør ansvar for de psykososiale sidene av arbeidsmiljøet. 

Ved å inkludere innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere i verneombudets oppgaver, sikrer man at alle som jobber i nær tilknytning til virksomheten blir ivaretatt. Å inkludere arbeidstakernes psykososiale miljø i verneombudets oppgaver er også viktig fordi det kan bidra til å forebygge stress og konflikter på arbeidsplassen. 

Bedrifter som tar ansvar for arbeidsmiljøet og sikkerheten til arbeidstakerne, kan også oppleve økt produktivitet og trivsel blant de ansatte. 

Athene Group kan bistå deg med blant annet:

Rådgivning og implementering
Vi i Athene sikrer at bedriften din overholder de nye reglene for verneombudet gjennom skreddersydd rådgivning og støtte. Våre eksperter hjelper deg med effektiv prosess og informasjon. Samt, skreddersydde malverk for vernerunde. Sammen er vi din pålitelige partner gjennom endringsprosessen, med målet om at din bedrift kontinuerlig oppfyller de nyeste HMS-kravene.

Verneombudstjenester
Våre verneombudstjenester hos Athene går utover bare rådgivning. Vi tar aktivt del i valgprosessen for verneombud ved å tilby ekspertveiledning om demokratiske valgprosesser. I tillegg gir vi praktisk støtte der det kan være utfordrende å finne frivillige til vervet. Vår erfaring og engasjement sikrer en smidig og rettferdig prosess, samtidig som vi bidrar til å skape sterke og pålitelige forbindelser mellom verneombudet og arbeidstakerne. 

Ved å velge våre tjenester går din bedrift ikke bare gjennom prosessen, men får også en pålitelig partner som forstår viktigheten av et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Ta kontakt med oss for veiledning og hjelp i prosessen. 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Hedda jobber som Markedsfører i Athene. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, samt tar hun nå en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Hedda holder til i Oslo og har tidligere erfaring med markedsføringsaktiviteter på SoMe. I Athene vil hun bidra blant annet med innholdsproduksjon og strategi.

Hold deg informert