Når og hvordan registrerer jeg meg i mva-registeret?

Når og hvordan kan du registrere selskapet mva-registeret? Mange er ikke klar over at selskapet kan søke om å få tilbake merverdiavgift for perioden før mva-registreringen, det kalles tilbakegående avgiftsoppgjør. 

For å kunne beregne mva. på salget ditt må du være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Normalt vil du ikke oppnå rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret før du kan vise til en avgiftspliktig omsetning på 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Når beløpsgrensen er nådd, benytter du Samordnet registermelding for å søke om mva-registrering.

Registermeldingen sendes enklest via Altinn.no. Når virksomheten er blitt mva-registrert, skal det legges til mva. fra og med den fakturaen/det salget som overstiger beløpsterskelen.

Du kan imidlertid ikke inkludere merverdiavgift på den aktuelle fakturaen før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er foretatt. En slik registrering kan ta noe tid. I mellomtiden vil dermed omsetningen være merverdiavgiftspliktig, uten at man har lov til å oppgi avgift i fakturaen. Dette kan løses på følgende alternative måter:

  1. Fakturaen utstedes uten mva., og det tas forbehold om at mva. vil bli etterfakturert. Når registreringen er gjennomført, sender man en faktura på kun avgiften.

  2. Fakturaen utstedes uten mva., og det tas forbehold om at mva. vil bli etterfakturert. Når registreringen er gjennomført, utstedes en kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert mva.

  3. Det foretas en korrigering i senere faktura med tydelig angivelse av hva som er korrigert.

Forhåndsregistrering
I visse tilfeller kan det være aktuelt for deg å søke om registrering før omsetningen når grensen på 50 000 kroner (forhåndsregistrering). For å kunne forhåndsregistreres må du enten ha foretatt anskaffelser for minst 250 000 kroner som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, eller at den merverdiavgiftspliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Det er imidlertid ikke adgang til forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.

Får du innvilget forhåndsregistrering, vil du få fradrag for inngående avgift når virksomheten kjøper inn utstyr før omsetningen er kommet i gang.

Det er skattekontoret som avgjør om betingelsene for registrering er til stede. Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er gratis. Bare de som er registrert her har anledning til å legge til merverdiavgift ved fakturering. Da skal også bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret på foretakets salgsdokumenter.

Mva-oppgaven
Merverdiavgiftsoppgave skal sendes inn hver annen måned. Hvis du har omsetning under en million kroner i løpet av et kalenderår, kan du søke skatteetaten om å levere oppgave og betale inn avgiften én gang i året, dette kalles " årstermin ". Men da må du også si fra hvis virksomheten kommer over denne grensen.

(Den som driver jordbruk, skogbruk og fiske sender oppgave én gang i året uansett størrelsen på omsetningen, og noen andre kan ha avvikende oppgaveperiode.)

For myndighetene er det viktig å vite om du har glemt fristen eller ikke har hatt noen virksomhet i perioden. Derfor skal du sende merverdiavgiftsoppgave (med "null" i beløpsfeltene) selv om du ikke hatt omsetning eller drift i siste periode. Skattekontoret kan fastsette utgående og inngående merverdiavgift skjønnsmessig hvis du ikke leverer oppgaver innen fristene. For å sikre et riktig oppgjør er det derfor viktig at du sender merverdiavgiftsoppgaver for hver eneste termin så lenge virksomheter er registrert.

Tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør
Siden virksomheten som oftest ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra oppstartdato, skal virksomheten heller ikke sende inn merverdiavgiftsoppgaver. Dette betyr at virksomheten ikke kan fradragsføre inngående mva. på anskaffelser som har oppstått i perioden før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er foretatt. For å kunne få refundert slik inngående merverdiavgift kan virksomheten kreve tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette gjøres i forbindelse med den første ordinære merverdiavgiftsoppgaven som sendes inn etter at virksomheten er registrert. Da kan man få tilbakeført inngående mva. på innkjøp av varer og tjenester tilbake til startdato. Forutsetninger for tilbakegående avgiftsoppgjør er at varen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten og ikke er videresolgt før mva-registreringen. Det kan ikke kreves tilbakegående avgiftsoppgjør lenger enn tre år før registrering.

Mer informasjon

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert