Oppfyller bedriften din de nye reglene for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg?

Den 1. januar 2024 ble kravene for verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) skjerpet. Det betyr at nå må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha minst ett verneombud. I tillegg pålegges alle virksomheter med 30 eller flere ansatte et arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

Før lovendringen trådte i kraft nå i januar gjaldt kravet om verneombud kun bedrifter med 10 eller flere ansatte, og kravet om arbeidsmiljøutvalg gjaldt for bedrifter med 50 eller flere ansatte. Nedjusteringen skal bidra til at flere arbeidsplasser etablerer formelle samarbeidsorganer, nettopp for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. 

Hva er verneombud?
Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og bistå arbeidsgiver i forebyggende HMS på arbeidsplassen. Det vil si at verneombudet vil fungere som en representant for de ansatte.

Les mer om hvordan du kan forberede bedriften din på de nye reglene om verneombud her

Hvilke oppgaver som tilligger verneombudet, er regulert i arbeidsmiljøloven § 6-2 og består blant annet av at verneombudet skal særlig påse:

  • at arbeidsforholdene ikke utsetter arbeidstakerne for fare
  • at meldinger om arbeidsulykker blir sendt
  • at meldinger om ulykkes- og helsefare rapportert

I tillegg vil du være med på å gi råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Verneombudet velges av de ansatte
Verneombudet skal velges av de ansatte i virksomheten ved at det gjennomføres en valgprosess. Dersom ingen ansatte stiller til valg, kan arbeidsgiver utpeke en representant. Alle ansatte med unntak av virksomhetens øverste leder kan velges.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å gi verneombudet den opplæringen som er nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig måte.

Vær obs på at dersom virksomheten har flere geografiske lokasjoner, er hovedregelen at det skal være minst ett verneombud per lokasjon.

Hva er Arbeidsmiljøutvalg?
AMUSs oppgave er å ivareta arbeidsmiljøet i bedriften og sikre et godt og trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

I virksomheter med 10-30 ansatte skal det opprettes et AMU dersom en av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) i virksomheten krever det.

Hvilke oppgaver AMU skal behandle er regulert i Arbeidsmiljøloven § 7-2 og består blant annet av å behandle:

  • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
  • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
  • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, 
    helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av like mange medlemmer fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Arbeidsgiver kan selv peke ut sine representanter, men arbeidstakerne må gjennomføre en valgprosess.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å sørge for at medlemmene av AMU får den opplæringen som er nødvendig for å ivareta sitt verv på en forsvarlig måte.

Athene Group kan bistå i din valgprosess
Ønsker du bistand til å gjennomføre en ryddig valgprosess i forbindelse med valg av verneombud eller AMU som tilfredsstiller kravene, eller bare en enkel guide, så ta kontakt med våre HR-rådgivere for bistand!

Har du noen spørsmål?
Contact us
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert